Over ONE

Our New Economy (ONE) wil een economie die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de Aarde realiseert. Om dit te bereiken ontwikkelt ONE met denkers en ondernemers theorieën en praktijken die aantonen dat het echt anders kan.

ONE onderscheidt twee soorten economische denken: ‘oud’ en ‘nieuw’. De oude economische logica neemt aan dat de beste situatie voor iedereen ontstaat indien ieder individu zijn nut maximaliseert en ieder bedrijf zijn winst. Het nieuwe economische denken beschouwt de mens als een wezen dat op allerlei manieren verbonden is met andere wezens en de complexe wereld om zich heen. In het nieuwe denken hebben bedrijven een ‘purpose’, een (maatschappelijke) betekenis.

In het oude economische denken is er één economische wetenschap. Deze wetenschap is gebaseerd op wiskundige modellen en economische ‘wetten’  Oude economen prediken ‘koopkracht’, ‘economische groei’ en ‘materiele vooruitgang’. ‘Economische vrijheid’ en ‘concurrentie’ zijn hun belangrijkste uitgangspunten.

Nieuwe economen pleiten voor diversiteit . De economie wordt gezien als morele wetenschap, met contextafhankelijke politieke en sociale keuzes in plaats van wetten. Nieuwe economen beschouwen samenwerking en coördinatie als een voorwaarde om langdurende welvaart te realiseren. ‘Economische broederschap’ en ‘samenwerking’ zijn de uitgangspunten van nieuwe economen.

Oude economen menen dat het streven naar groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) de efficiëntste manier is om welvaartsgroei te realiseren. Nieuwe economen kiezen een fundamenteel andere benadering. Zij stellen nut en noodzaak van groei ter discussie. Het gaat volgens de nieuwe economen niet meer om een zo hoog mogelijke productie en verkoop van goederen. De juiste hoeveelheid goederen van de hoogste kwaliteit met zo min mogelijk gebruik van grondstoffen is hun doel.

ONE vindt oud economisch denken eenzijdig en radicaal. Individuele economische vrijheid is in westerse landen verheven tot hoogste goed. Dit gaat ten koste van natuurlijke hulpbronnen en andere mensen. In deze vrijheidsvisie zijn medemensen concurrenten die moeten worden verslagen, het zijn te dure werknemers of het zijn consumenten waaraan te verdienen valt. Producten en diensten hoeven in deze oud economische visie niet nodig te zijn, maar moeten vooral worden verkocht. Meer geld is daarbij het doel. Maar geld is een middel tot iets anders. En tot wat dan?

Nieuwe economen beschouwen hun medemensen als broeders en zusters. Zij denken dat economische samenwerking nodig is om kringlopen te sluiten en productiviteitswinsten eerlijk te delen. Nieuwe economen zijn op zoek naar het evenwicht tussen materieel (hebben) en immaterieel (zijn), tussen het individu en de maatschappij en ecosystemen. Geld is in deze visie een middel om dit evenwicht te bereiken.

Deel deze pagina