Missie en visie

We stellen ons een globale economie voor die voorziet in goede levens voor iedereen binnen de ecologische grenzen van de Aarde, voor huidige en toekomstige generaties.

De missie van ONE is daarom het inspireren, verbinden en positief beïnvloeden van belangrijke actoren in het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en het brede publiek tot het transformeren van hun praktijken opdat deze zullen bijdragen aan een solidaire en duurzame economie.

We doen dit door samen met wetenschappers en praktijkbeoefenaars toepasbare kennis en tools te ontwikkelen en te verspreiden, en ontwikkeling van nieuw economisch beleid en praktijken te faciliteren.

Principes van Nieuw Economisch denken

De wereld is complex en dat geldt zeker ook voor het (financieel) economische systeem

Het doen van aannames over rationeel menselijk gedrag, voorspelbaarheid en evenwicht in markten kan niet het uitgangspunt zijn van alle wetenschap. Er zijn veel misverstanden bij niet-economen over economie en economische wetenschap. Kritiek op de economische wetenschap is soms terecht, vaak ook niet. Het wegnemen van misverstanden is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van economen. Er vindt relevant en innovatief onderzoek plaats aan universiteiten dat maar moeizaam zijn weg vindt naar de praktijk.

Dit pluriforme karakter van de wetenschap, dat er in beginsel wel is, verdient veel meer aandacht

Diversiteit in achtergrond, gender en economische stroming verrijkt de wetenschap. Economen kunnen in multidisciplinaire wetenschap de vruchten plukken van kennis en inzichten uit de sociale wetenschap, psychologie, ecologie, kunsten, etc. En we kunnen leren van talloze experimenten die plaatsvinden in buurten en ondernemingen.

Economische samenwerking is nodig om kringlopen te sluiten en welvaart eerlijk te delen

We zijn op zoek naar het evenwicht tussen materieel (hebben) en immaterieel (zijn), tussen het individu en de maatschappij en ecosystemen. En economen moeten helder de randvoorwaarden schetsen om de veranderingen mogelijk te maken.

We zien dat er in termen van beleid, onderwijs & wetenschap en ondernemerschap een paradigma-verandering noodzakelijk is

Het onderzoek naar deze transitie behoort binnen het wetenschappelijke domein van de vernieuwende economen die ONE zoekt.

Economen en hun ideeën dienen minder afhankelijk te zijn van de macht

Ze dienen de samenleving en niet de top of de bestuurders. We beschouwen de mens als een wezen dat op allerlei manieren verbonden is met andere wezens en de complexe wereld om zich heen. In het nieuwe denken hebben bedrijven een (maatschappelijke) betekenis, die verder reikt dan korte termijn maximalisatie van winst of productiviteit. Daarmee wordt economie ook normatief en zeker niet altijd exact.

We moeten af van het groei-denken

In hedendaagse economie menen bestuurders dat het streven naar groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) de efficiëntste manier is om welvaartsgroei te realiseren. We moeten hier fundamenteel andere keuzes maken. De noodzaak van groei staat ter discussie of betreft niet de materiële groei van consumptie en productie. De juiste hoeveelheid goederen van de hoogste kwaliteit met hergebruik van grondstoffen is het doel.

Het dominante economisch denken van bestuurders is ingegeven door eenzijdig economisch onderwijs

Individuele economische vrijheid is in westerse landen verheven tot hoogste goed. Dit gaat ten koste van natuurlijke hulpbronnen en andere mensen over de hele wereld. In deze klassiek liberale visie zijn medemensen concurrenten die moeten worden verslagen, het zijn te dure werknemers of het zijn consumenten waaraan te verdienen valt. Producten en diensten hoeven in deze oud economische visie niet nodig te zijn, maar moeten vooral worden verkocht. Nieuwe economen zien geld als middel en niet als doel. Zij gaan het huidige geldsysteem en de belangrijkste kenmerken – rente, geldcreatie en geldhoeveelheid – ter discussie te stellen.

Als organisatie spiegelt Our New Economy zich in meer of minder mate aan NEF, ZÖE, INET en het Schumacher Institute.

Deel deze pagina